Hi-Tech Japan K.K.

Shibuya 3-chome Square Bldg., 2F
Shibuya 3-5-16, Shibuya-ku,
Tokyo 150-0002, Japan

Phone

Tel.: 03-6775-7383
Tel.: 03-4520-6688

Email

info@hitechjapan.co.jp